Paslanmaz Çelik Ürünler Hakkında

Paslanmaz Çelik Ürünler Hakkında

Bimeks u00c7elik 1989 yu0131lu0131nda kurulmuu015f, u00f6ncelikli olarak ihracat alanu0131nda u00e7alu0131u015fmaya bau015flamu0131u015ftu0131r.Daha sonra, ithalat ve iu00e7 piyasaya satu0131u015f gu00fcndeme girmiu015ftir.2000 yu0131lu0131nda Avrupau2019nu0131n u00f6nde gelen u00e7elik u00fcreticilerinden u0130talyan Rodacciai S.p.A firmasu0131 ile ortak olmuu015ftur. Bimeks u00c7elik sou011fuk u00e7ekme ,kabuk soyma ,tau015flama yu00f6ntemleri ile u00fcretilen parlak yu00fczeyli otomat, karbon , alau015fu0131mlu0131 u00e7eliklerin yanu0131 su0131ra, yu00fcksek miktarda paslanmaz u00e7elik tel ve u00e7ubuk satmaktadu0131r.Paslanmaz teller , du00f6vmelik-civatalu0131k,yay , u00f6rgu00fc ve kaynak teli olarak stoklaru0131mu0131zdan satu0131lmaktadu0131r.Ayru0131ca, sou011fuk du00f6vmeye uygun olarak u00fcretilen kabuk soyulmuu015f veya sou011fuk u00e7ekilmiu015f u0131su0131l iu015flem gu00f6rmu00fcu015f karbon ve alau015fu0131mlu0131 tel de satu0131lmaktadu0131r.Bimeks u00c7eliku2019in diu011fer bir faaliyeti ise,yay,cu0131vata,paketleme ve u00e7ivi makinalaru0131 ve ekipmanlaru0131nu0131n satu0131u015fu0131 ve satu0131u015f sonrasu0131 teknik hizmetinin geru00e7ekleu015ftirilmesidir. Satu0131u015fu0131nu0131 yaptu0131u011fu0131mu0131z paslanmaz u00e7elik u00fcru00fcnler, aynu0131 zamanda ortau011fu0131mu0131z olan Rodacciai S.p.A. firmasu0131nu0131n veu00a0 diu011fer Rodacciai Group firmalaru0131nu0131n u0130talya ve u0130spanyau2019 da bulunan tesislerinde u00fcretilmektedir. Satu0131u015f ve pazarlama faaliyetlerimiz u0130stanbul Tuzla O.S.B., u0130zmir, Ankara ve Bursa depolaru0131mu0131z vasu0131tasu0131yla yu00fcru00fctu00fclmektedir. u00dcru00fcnlerimizin tamamu0131 EN 10204/3.1 kaliteli belgeli ve u00e7atlak konrollu00fc olarak teslim edilmektedir. Paslanmaz u00e7elikler, diu011fer u00e7eliklere gu00f6re u00e7ok u00fcstu00fcn olan korozyon direnci u00f6zellikleri ile u00f6n plana u00e7u0131kar. Bazu0131 paslanmaz u00e7elik tu00fcrlerinde de yu00fcksek su0131caklu0131k dayanu0131mu0131 u00f6n plana u00e7u0131kmaktadu0131r. Krom (Cr) ve diu011fer alau015fu0131m elementlerinin ilavesi ile elde edilen bu u00f6zellikler malzemelerin, kimya sanayi veya denizcilik sektu00f6ru00fc gibi u00f6zellikle yu0131pratu0131cu0131 ortam u015fartlaru0131nda kullanu0131mu0131na imkan sau011flamaktadu0131r. Bunlara ek olarak; genel du0131u015f ortam uygulamalaru0131nda ve mimaride zamana karu015fu0131 direnu00e7li yapu0131laru0131n elde edilebilmesi iu00e7in de kullanu0131lmasu0131 tavsiye edilmektedir. Satu0131u015fu0131nu0131 yaptu0131u011fu0131mu0131z paslanmaz u00e7elik u00fcru00fcnleri u00e7ubuk ve tel olarak iki ana gruba ayu0131rabiliriz. Tel grubu kendi iu00e7inde, au015fau011fu0131da listelenmiu015f son kullanu0131m yerlerine gu00f6re 5 alt gruba ayru0131lmaktadu0131r. Paslanmaz Sou011fuk Du00f6vmelik Teller EN 10263-5 standardu0131na gu00f6re, otomotiv, beyaz eu015fya ve daha biru00e7ok sektu00f6rde kullanu0131lacak bau011flantu0131 elemanlaru0131nu0131n imalatu0131nda kullanu0131lmak u00fczere u00fcretilmektedir. Muhtelif ebatlarda kangal ve sepetlerde sevk edilmektedir. Paslanmaz Yaylu0131k Teller EN 10270 u2013 3 standardu0131na gu00f6re u00fcretilip, otomotiv, beyaz eu015fya, mobilya ve daha bir u00e7ok sektu00f6rde kullanu0131lmak u00fczere biru00e7ok u00e7eu015fit yay imalatu0131nda kullanu0131lu0131r. Paslanmaz TIG Kaynak Telleri EN 12072 standardu0131na gu00f6re u00fcretilip otomotiv, beyaz eu015fya, petro-kimya endu00fcstrilerinde kullanu0131lmaktadu0131r. u00c7eu015fitli boylarda u00e7ubuk olarak u00fcretilmektedir. Paslanmaz MIG Kaynak Telleri EN 12072 standardu0131na gu00f6re u00fcretilip otomotiv, beyaz eu015fya, petro-kimya endu00fcstrilerinde kullanu0131lmaktadu0131r. u00c7eu015fitli biu00e7im ve ebatlardau00a0 makaralara saru0131lmu0131u015f olarak u00fcretilmektedir. u00d6z Teli Kaynak teli imalatu0131nda hammadde olarak kullanu0131lmaktadu0131r. Kangal, u00e7ubuk veya makaraya saru0131lmu0131u015f olarak u00fcretilmektedir. u00c7ubuk grubu ise yapu0131laru0131na gu00f6re ferritik, martenzitik ve u00f6stenitik olarak 3 gruba ayru0131lmaktadu0131r. Ferritik Paslanmaz u00c7elikler (EN 10088-3u2019 e gu00f6re) Ferritik yapu0131laru0131 nedeniyle su verilemez. Sou011fuk u00e7ekme iu015flemi uygulanarak mekanik dayanu0131m u00f6zellikleri geliu015ftirilebilir. Cr iu00e7eriu011fi iyi bir korozyon direnci sau011flar. En u00e7ok kullanu0131lan tu00fcru00fc 430 kalitedir. Otomotiv ve ev eu015fyalaru0131 sektu00f6rlerinde olduku00e7a yaygu0131n olarak kullanu0131lu0131r. Ku00fcku00fcrt (S) ilave edilmiu015f hali olan 1.4105 iyi iu015flenebilirlik u00f6zelliu011fine sahiptir ancak korozyon direnci du00fcu015fu00fcktu00fcr. Martenzitik Paslanmaz u00c7elikler (EN 10088-3u2019 e gu00f6re) Sertleu015ftirilebilir u00e7eliklere uygulanan metoda benzer bir metotla u0131slah edilebilir. Islahlu0131 ve iyi iu015flenebilirlik ve deformasyon u00f6zellikleri iu00e7in tavlanmu0131u015f halde tedarik edilebilir. En iyi korozyon dayanu0131mu0131 sou011fuk iu015flemden u00f6nce u0131slah iu015flemi uygulanan u00e7ubuklarda veya talau015flu0131 imalattan sonra u0131slah iu015flemi uygulanan paru00e7alarda elde edilebilir. 410 kalite genel kullanu0131m amau00e7lu0131 bir kalitedir fakat sertleu015febilirliu011fi su0131nu0131rlu0131du0131r. Tavlu0131 u015feklinin sou011fuk u015fekillendirilebilirliu011fi iyidir. 416 kalitenin kimyasal bileu015fimi 410 kaliteninkine yaku0131ndu0131r ancak Ku00fcku00fcrt (S) ilavesi ile iu015flenebilirliu011fi geliu015ftirilmiu015ftir. Bu nedenle otomatik tezgahlarda iyi sonuu00e7lar vermektedir. 420A, 420B, 420C ve 420C1 martenzitik paslanmaz u00e7elikler arasu0131nda en yaygu0131n olan kalitelerdir. Yu00fckselen Karbon (C) ve Krom (Cr) iu00e7erikleri ile birbirlerinden ayu0131rt edilirler; sertleu015febilirlik ve su vermeden sonra elde edilen sertlik deu011ferleri Au2019 dan C1u2019 e dou011fru ilerlediku00e7e iyileu015fir. 429 ve X46CrS13 kaliteler su0131rasu0131yla 420B ve 420C kalitelerin Ku00fcku00fcrt (S) ilave edilmiu015f halleri olarak du00fcu015fu00fcnu00fclebilir. 430F Ku00fcku00fcrt (S) iu00e7eren bir kalitedir, u00f6zellikle otomatik tezgahlarda kullanu0131mda u00e7ok iyi sonuu00e7lar vermektedir. Paslanmaz u00e7eliu011fin otomatu0131 olarak da isimlendirilmektedir. 1.4122 yu00fcksek Karbon (C) iu00e7eriu011fi ve dolayu0131su0131yla u00e7ok iyi sertleu015febilirlik u00f6zelliu011fi ile u00f6n plana u00e7u0131kan bir kalitedir. Aynu0131 zamanda iu00e7erdiu011fi Molibden (Mo) sayesinde de u0131su0131 ile ilgili u00f6zellikleri iyileu015fmektedir. 431 kalite belli miktarda Nikel (Ni) iu00e7erdiu011fi iu00e7in korozyon dayanu0131mu0131 yu00fcksektir. 631M genellikle anten imalatu0131nda kullanu0131lan bir kalitedir. u00d6stenitik Paslanmaz u00c7elikler (EN 10088-3u2019 e gu00f6re) Krom (Cr)u2019 a ilaveten yu00fcksek miktarda Nikel (Ni) iu00e7erdikleri iu00e7in korozyon direnci u00f6zellikleri u00e7ok geliu015fmiu015ftir. u00d6stenitik yapu0131 su vermeye mu00fcsaade etmemektedir ancak sou011fuk u00e7ekme iu015flemi ile yu00fcksek dayanu0131m elde edilebilmektedir. 302, tel u00e7ekme operasyonu sonucunda yu00fcksek dayanu0131m deu011ferlerine ulau015fabildiu011fi iu00e7in yay, anten ve yu00fcksek mukavemetli paru00e7alaru0131n imalatu0131nda kullanu0131lan bir kalitedir. Ku00fcku00fcrt (S) ilave edilmiu015f 303 kalite, talau015flu0131 imalatta iyi iu015flenebilirlik sau011flamaktadu0131r. u00d6zellikle otomatik tezgahlarda iyi sonuu00e7 vermektedir. 304 kalite, yu00fcksek korozyon dayanu0131mu0131, sou011fuk u015fekillendirilebilirlik, kaynak edilebilirlik ve polisaja uygunluk u00f6zelliklerini birleu015ftirerek tesis mu00fchendisliu011fi, otomotiv sektu00f6ru00fc, ev eu015fyalaru0131 sektu00f6ru00fc, u00e7atal bu0131u00e7ak, kova ve u0131zgara imalatu0131 gibi uygulamalarda you011funlukla tercih edilmektedir. 304L, 304 kaliteye gu00f6re daha du00fcu015fu00fck Karbon (C) iu00e7eriu011fine sahiptir. Bu sayede taneler arasu0131 korozyon direnci ve kaynak edilebilirliu011fi daha geliu015fmiu015ftir. 321 ve 347 kaliteler su0131rasu0131yla Titanyum (Ti) ve Niyobyum (Nb) ilavesi ile 304u2019 e gu00f6re daha kararlu0131 bir yapu0131ya sahiptir. Bu sayede taneler arasu0131 korozyon u00f6zellikleri daha da iyileu015fmektedir. 304ST, 304Cu ve 305 kaliteler u00f6zellikle u00e7ok iyi sou011fuk plastik deformasyon u00f6zellikleri ile u00f6n plana u00e7u0131kmu0131u015ftu0131r. Sou011fuk du00f6vme iu015flemi iu00e7in en uygun kalitelerdir. Au015fu0131ru0131 deformasyon yapu0131lan durumlarda bile bir hayli iyi sonuu00e7lar alu0131nmaktadu0131r. 316, Molibden (Mo) ilavesi sayesinde 304u2019 e gu00f6re korozyon direnci daha yu00fcksek olan bir kalitedir. u00d6zellikle Klor (Cl)u2019 lu bileu015fikler iu00e7eren ortamlarda korozyon direnci yu00fcksek olduu011fu iu00e7in denizcilik ile ilgili uygulamalarda yaygu0131n olarak kullanu0131lmaktadu0131r. 316L, 316 kaliteye gu00f6re daha du00fcu015fu00fck Karbon (C) iu00e7eriu011fine sahiptir. Bu sayede taneler arasu0131 korozyon direnci ve kaynak edilebilirlik u00f6zellikleri daha iyidir. Titanyum (Ti) ilavesi ile daha kararlu0131 hale getirilmiu015f 316Ti ile kimya endu00fcstrisinde kullanu0131mda taneler arasu0131 korozyon engellenebilmektedir. Bimeks u00c7elik u00fcreticisi ,Rodacciai S.p.A, you011fun u00e7alu0131u015fmalaru0131 sonucu paslanmaz u00e7eliklerde rastlanan talau015flu0131 imalat proses problemlerini, kontrollu00fc Ku00fcku00fcrt (S) iu00e7eriu011fi ve 304 Plus, 303 Plus, 316 Plus gibi u00f6stenitik u201cPlusu201d aralu0131u011fu0131ndaki kaliteler ile u00e7u00f6zmu00fcu015ftu00fcr. GVR kalite de ise u00f6zel u00e7elik u00fcretim prosesi ve Ku00fcku00fcrt (S) ilavesi sayesinde yu00fczey kalitesi, u00fcretim verimliliu011fi ve modern talau015flu0131 imalatta u00e7ok bu00fcyu00fck u00f6nem tau015fu0131yan taku0131m u00f6mru00fc u00f6zelliklerinde u00e7ok iyi sonuu00e7lar elde edilmiu015ftir. u00d6stenitik u2013 Ferritik ve Isu0131ya Dayanu0131mlu0131 u00d6stenitik Paslanmaz u00c7elikler Paslanmaz u00e7elik u00fcru00fcn grubumuz, duplex olarak da adlandu0131ru0131lan iki fazlu0131 kaliteler SS2324, AISI 2005 ve u0131su0131ya dayanu0131mlu0131 u00f6stenitik kaliteler 310 ve 314 ile sona ermektedir. SS2324 ve AISI 2005, mu00fckemmel korozyon dayanu0131mlaru0131 nedeniyle petrol platformlaru0131nda kullanu0131lmaktadu0131r. 310 ve 314 kaliteler ise yu00fcksek su0131caklu0131k ortamlaru0131nda kullanu0131lmaktadu0131r. Bimeks u00c7elik olarak yurtiu00e7inde satu0131u015fu0131nu0131 yaptu0131u011fu0131mu0131z paslanmaz u00e7elik u00e7ubuk u00fcru00fcnlerin bu00fcyu00fck u00e7ou011funluu011fu beyaz eu015fya sektu00f6ru00fcnde kullanu0131lmak u00fczere imal edilen paru00e7alarda kullanu0131lmaktadu0131r. Daha sonra su0131rasu0131yla otomotiv ve ev aletleri sektu00f6rleri gelmektedir. Dalgu0131u00e7 pompa mili imalatu0131 iu00e7in de u00f6nemli miktarda satu0131u015fu0131mu0131z bulunmaktadu0131r. Paslanmaz u00e7elik tel u00fcru00fcnlerin ise bu00fcyu00fck bu00f6lu00fcmu00fc bau011flantu0131 elemanlaru0131 sektu00f6ru00fcnde kullanu0131lmaktadu0131r. Daha sonra yay ve hidrolik uygulamalaru0131 gelmektedir. u0130hracatu0131nu0131 yaptu0131u011fu0131mu0131z paslanmaz u00e7elik u00e7ubuklar ise yazu0131cu0131 u015faftlaru0131 ve dalgu0131u00e7 pompa sektu00f6rlerinde kullanu0131lmaktadu0131r. 2009 yu0131lu0131nda Mart ayu0131ndan itibaren ekonomik krizin etkilerini artan bir ivme ile u00fczerimizden attu0131u011fu0131mu0131zu0131 su00f6yleyebiliriz.2010 yu0131lu0131nda da kaliteli u00fcru00fcnu00fc, dou011fru yerde kullanu0131mlaru0131nu0131n geru00e7ekleu015fmesi iu00e7in mu00fcu015fteri iliu015fkilerimizi geliu015ftirmeye devam edeceu011fiz.Satu0131u015f sonrasu0131 desteu011fimizi daima su00fcrdu00fcrerek bu yu0131lu0131n ilk u00fcu00e7 ayu0131nda olduu011fu gibi bau015faru0131lu0131 bir satu0131u015f grafiu011fi u00e7izeceu011fimize inanu0131yoruz. Bimeks u00c7elik Grubun en yeni u00fcyesi olan Bimeks u2013 Arsay u00c7elik Tel, 2010 yu0131lu0131 hedefleri iu00e7inde olan paslanmaz u00e7elik tel u00fcretiminin arttu0131ru0131lmasu0131 iu00e7in faaliyetlerine tu00fcm hu0131zu0131yla devam etmektedir. u00d6ncelikle hedeflenen yaylu0131k ve sou011fuk du00f6vmelik paslanmaz u00e7elik tel u00fcretimi iu00e7in su00fcrdu00fcrdu00fcu011fu00fc geliu015ftirme faaliyetleri, tecru00fcbeli ve iu015finin ehli personelin de katku0131laru0131yla en ku0131sa zamanda sonuu00e7landu0131ru0131lacaktu0131r. Konusunda uzman ve deneyimli satu0131u015f u2013 pazarlama ekibi aracu0131lu0131u011fu0131yla tu00fcm pazar en ku0131sa zamanda bilgilendirilecektir.

Metalsan dergisine gu00f6nderildi. Teknik au00e7u0131klamalaru0131 Mehmet Toktur hazu0131rladu0131.